I N T R O D U C T I E

Naar het laatste nieuws

FASE - 3

14 augustus 2009 start van de lang verwachte rechtzaak van de gemeente Almere tegen de NUON over de juistheid van de tarieven voor stadsverwarming.

Na het aannemen van de motie om de gerechtelijke weg te gaan bewandelen is er veel tijd verstreken voordat er nu een dagvaarding aan de NUON is aangeboden, maar gelukkig is dat dus nu toch gebeurd.

Wat nu gaat beginnen is mogelijk ook een lange weg, waar maanden over heen gaat zonder dat er ogenschijnlijk iets gebeurd, maar dat is nu eenmaal ons rechtssysteem. Iedere partij krijgt (meer dan) genoeg tijd om feiten, bewijzen en veronderstellingen te deponeren en/of te weerleggen. We zijn dus nog niet klaar.

 FASE - 2

Op 12 april 2007 beginnen we aan een nieuwe fase, nu de gemeente de weg geopend heeft om naar de rechter te gaan

Wat is er zoal gebeurd de laatste maanden?

 • We zijn zeer intensief betrokken geweest bij de tot standkoming van de brief die het WarmteForum heeft gestuurd aan de 2e kamer, waarin kenbaar wordt gemaakt dat de energieleveranciers en de consumenten het eens zijn over het vervangen van het "marktwaarde principe" door de "rendements methode" voor de berekening van de stadswarmte tarieven.

 • En dan natuurlijk de WarmteWet, dit ontbrekende deel van de Energiewet zal hopelijk een einde maken aan de thans geldende rekenmethodes en nog maar één rekenmethode voorschrijven met een maximum te berekenen tarief, hierover hebben we ook kontakt gehad met de 2e kamer fractie van het CDA (initiatiefnemer van de wet).

 • We hebben meerdere malen een bezoek gebracht aan de Rekenkamer in DenHaag om ons standpunt te verduidelijken waarom de huidige stadswarmte tarieven van EnergieNed niet op een juiste wijze tot stand komen. Het is de verwachting dat het rapport wat hierover wordt uitgebracht eind april / begin mei beschikbaar zal komen.

 • Ook hebben wij vele malen met de gemeente overleg gevoerd over de mogelijkheid om gerechtelijke stappen te ondernemen.

 • Bij het toezichtsorgaan voor de stadswarmtetarieven Senter Novem hebben we een klacht ingediend, waarin we aangeven dat het toezicht op de totstandkoming van de tarieven (uitgebracht door EnergieNed) door Senter Novem niet volledig wordt gedaan en dat de naleving op de uitvoering van het tariefadvies niet wordt gecontroleerd. We verwachten daar op korte termijn (begin mei) een antwoord op te krijgen, inhoudende of onze klachten wel of niet ontvankelijk worden verklaard.

 • Ook starten we een nieuwe layout van de website. Er zal een link blijven bestaan naar de oude website waar veel historiche informatie van FASE-1 te vinden is.

Doelstelling van de stichting

De Stichting "Niet Meer Dan" zet zich in voor 44.000 kleinverbruikers (particulieren en kleine bedrijfjes/winkels) in Almere-stad om tot een eerlijk tarief te komen voor de stadsverwarming. Dit tarief moet gebaseerd zijn op de afspraken vastgelegd in het contract tussen de Gemeente en de NUON uit 1990.

Stichtings Informatie

De stichting is ingeschreven onder KvK nummer: 39089061

De belangrijkste artikelen zijn hieronder weergegeven, de volledige akte is als download beschikbaar.

Artikel 1

 1. De stichting draagt de naam: Stichting Niet Meer Dan

 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Almere

Artikel 2

De stichting heeft ten doel:

 • de naleving af te dwingen van de door de gemeente Almere gesloten overeenkomst van april negentienhonderdnegentig inzake de grondslagen van stadsverwarming en de tarieven van stadsverwarming

 • de restitutie aan alle belanghebbenden van hetgeen teveel/onverschuldigd is betaald door het in redelijkheid en billikheid niet nakomen van de vorengemelde overeenkomst

 • het ondersteunen van de totstandkoming van een Warmtewet in de Energiewet waarin voor stadsverwarming geregeld is dat rumteverwarming, tapwater en koken niet duurder behoeven te zijn dan indien men beschikt over aardgas.

 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 • De stichting tracht dit doel te bereiken door donaties van particulieren. In ieder geval zal de stichting de belangen van donateurs in het kader van de doelomschrijving behartigen.